Naudojimo salygos

1. Taikymas

Ši svetainė (toliau – Svetainė) priklauso NIKON UK LTD. EESTI FILIAAL ir jos antrinėms bendrovėms (toliau – Nikon). Maloniai siūlome naršyti. Prisijungiant prie šios svetainės ir ją naudojant taikomos toliau nurodytos Naudojimo sąlygos ir atitinkami galiojantys įstatymai. Šiame puslapyje taip pat pateikta tam tikros papildomos aktualios teisinės informacijos. Prisijungdami ir (arba) naudodami Svetainę sutinkate laikytis šių naudojimo sąlygų. Atidžiai perskaitykite šias Naudojimo sąlygos. Asmeniniai duomenys, kuriuos galite būti pateikę naudodami Svetainę, bus naudojami, kaip apibrėžta mūsų Privatumo patvirtinime.

2. Naudojimo apribojimai, susiję su intelektinės nuosavybės teisėmis

Svetainėje pateikta nemažai Europoje ir tarptautiniu mastu galiojančių autorių teisių bei kitų intelektinės nuosavybės teisių saugomų elementų, pvz., Nikon prekių ženklų, prekių pavadinimų, logotipų, nuotraukų, vaizdo įrašų, muzikos, tekstų, grafinio Svetainės dizaino ir kitų elementų (toliau – Turinys). Nepažeidžiant jokių papildomų apribojimų, taikomų atsižvelgiant į galiojančius įstatymus, toliau nurodyti Svetainės naudojimo apribojimai taikomi siekiant užtikrinti toliau išvardytų teisių apsaugą.

- Nė vieno Svetainės elemento negalima kopijuoti elektroniniu arba kuriuo nors kitu būdu, nebent tai būtina siekiant efektyviai internetu pasinaudoti Svetaine ir joje siūlomomis paslaugomis. Bet kurios Svetainės dalies atkūrimas bet kurioje kitoje svetainėje yra aiškiai draudžiamas.

- Svetainėje naudojamų Nikon prekių ženklų, prekių pavadinimų, paslaugų ženklų ir logotipų negalima jokiu būdu pateikti arba naudoti negavus rašytinio Nikon sutikimo.

- Nikon suteikia teisę naudoti Svetainę ir Svetainės Turinį tik asmeniniais tikslais ir nepažeidžiant jokių autorių teisių bei kitų nuorodų apie nuosavybę, o bet kokiais komerciniais tikslais Svetainę ir Svetainės Turinį naudoti draudžiama.

- Iš principo saitus su Svetaine galima teikti, bet jie turi nukreipti į pagrindinį puslapį https://store.nikon.lt/. Teikti giliuosius saitus arba įterptuosius saitus, nukreipiančius tiesiai į kitas Svetainės dalis, yra draudžiama, nebent Nikon leidžia tai daryti.

- Lankytis Svetainėje naudojant automatines priemones (pvz. paieškos serverius arba automatinius paieškos serverius), kad būtų sistemingai nuskaitoma pateikta informacija, arba funkciškai susieti Svetainės Turinį su kita svetaine yra neleidžiama.

- Tokį saitą, kurį spustelėjus Svetainė interneto naudotojui bus pateikta kitos svetainės lange, kurti draudžiama.

3. Prekių ženklai

Nikon yra registruotasis ir tarptautiniu mastu pripažintas Nikon Corporation prekės ženklas. Kiti Svetainėje pateikti prekių ženklai, logotipai ir paslaugų ženklai gali būti Nikon, jos grupės įmonių arba filialų registruotieji prekių ženklai arba neregistruoti ženklai.

4. Neleistinas naudojimas

Naudoti Svetainę arba Turinį trukdant kitiems Svetainės naudotojams, pažeidžiant jų teises arba kitaip trikdant tinkamą Svetainės veikimą ar neleistinai keičiant Svetainėje pateiktą informaciją ir (arba) jos veikimą kontroliuojančią programinę įrangą yra draudžiama. Naudoti Svetainę prisijungus klaidingu vardu arba apėjus kurią nors uždarų Svetainės dalių apsaugos priemonę yra neleidžiama. Naudoti Svetainę arba jos Turinį taip, kad būtų galima pagrįstai teigti, jog yra vykdomi arba skatinami veiksmai, kurie yra laikomi kriminaliniu nusikaltimu, dėl kurių galima patraukti civilinėn atsakomybėn arba kuriais kitaip pažeidžiami kurios nors šalies įstatymai, yra draudžiama.

5. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines

Šioje Svetainėje gali būti saitų su kitomis svetainėmis, nepriklausančiomis https://store.nikon.lt/

 domenui. Šiems saitams gali būti taikomos skirtingos tuose puslapiuose nurodytos sąlygos. Visos nuorodos į trečiųjų šalių svetaines yra pateiktos tik jūsų patogumui ir jas naudodami atsakomybę prisiimate jūs. Nikon neatsako už taip atidarytuose puslapiuose pateiktą turinį.

6. Atsakomybė

Nei Nikon, nei kuri nors kita šalis, susijusi su Svetainės kūrimu arba teikimu, nėra atsakinga už jokį praradimą, žalą arba išlaidas, taip pat už jokius tiesioginius, netiesioginius, priežastinius, konkrečius arba pavyzdinius nuostolius, patiriamus naudojant Svetainę arba paslaugas (taip pat nėra atsakinga už delsą arba netikslumus, susijusius su informacijos perdavimu, Svetainės triktis, veikimo pristabdymą arba nutraukimą), nebent tokia žala būtų tyčinių netinkamų Nikon veiksmų rezultatas.

Nikon nėra atsakinga už jokią prisijungiant prie Svetainės, taip pat naudojant arba naršant Svetainę arba joje pateiktą Turinį kompiuteriui padaromą žalą arba į jį patenkančius virusus.

Nė viena šių Naudojimo sąlygų nuostata nepanaikina ir neapriboja Nikon įsipareigojimo prisiimti atsakomybę, jei jis negali būti panaikintas arba apribotas pagal galiojančius įstatymus.

7. Garantijos

Su Svetainės naudojimu ir naršymu susijusią riziką prisiimate jūs. Visas Svetainės turinys yra pateiktas toks, koks yra, ir toks, koks yra galimas, nebent būtų aiškiai nurodyta, kad yra kitaip.

Tiek, kiek leidžia įstatymai, Nikon aiškiai atsisako suteikti kokią nors garantiją, nesvarbu, ar ji būtų išreikšta, ar numanoma, įskaitant numanomas garantijas dėl tenkinančios kokybės, tinkamumo konkrečiam tikslui arba nepažeidžiamumo, bet jomis neapsiribojant.

Daug dėmesio buvo skirta svetainėje pateiktam Turiniui ir informacijos tikslumui. Tačiau Nikon negarantuoja, kad Svetainė ir Svetainėje pateikta informacija atitiks naudotojo reikalavimus, kad Svetainė veiks be trikčių, pateikta informacija bus tikralaikė, patikim ir be klaidų; Nikon taip pat nesuteikia jokių garantijų, susijusių su rezultatais, kuriuos galima gauti naudojant Svetainę.

Atsakomybę ir riziką, susijusią su bet kokios medžiagos ir (arba) duomenų atsisiuntimu arba kitokiu gavimu naudojant Svetainę arba iš jos, prisiimate jūs.

8. Atlyginimas

Atsakomybę už nuotraukų bendrinio failo, įkelto į Nikon serverį, arba bet kokios kitos medžiagos, išplatintos Svetainėje arba naudojant paslaugas, turinį prisiimate jūs. Visą atsakomybę, susijusią su Svetainės arba paslaugų naudojimu, prisiimate jūs. Sutinkate, kad turite atlyginti jums naudojant Svetainę arba paslaugas Nikon ir visų Nikon filialų patirtus nuostolius, žalą, taip pat nuostolius, patirtus dėl prisiimtų įsipareigojimų, prieš Nikon arba jos filialus nukreiptų teisnių procesų, kurie yra pradėti arba kuriuos pradėti yra grasinama.

9. Atsakomybė, susijusi su naudotojo vardu ir slaptažodžiu

Sutinkate, kad naudodami arba prašydami suteikti naudotojo vardą ir slaptažodį turite pateikti informaciją, kuri yra teisinga, tiksli, atnaujinta ir išsami, kaip to reikalaujama registracijos formoje (-se), kurią (kurias) Nikon pateikia Svetainėje arba kitur. Jei pateikta informacija bus klaidinga, netiksli, pasenusi arba neišsami, Nikon gali atimti arba laikinai panaikinti galimybę pasiekti atitinkamą Svetainės dalį.

Gauti naudotojo vardas ir slaptažodis, leidžiantys pasiekti tam tikras Svetainėje teikiamas paslaugas, yra konfidenciali informacija, kurios negalima atskleisti arba bendrinti su jokia trečiąja šalimi arba kitaip naudoti kokiu nors neteisėtu tikslu. Atsakomybę už naudotojo vardo ir slaptažodžio konfidencialumą, taip pat visą atsakomybę už veiksmus, atliekamus prisijungus su jūsų naudotojo vardu ir slaptažodžiu, prisiimate jūs.

Pripažįstate, kad slaptažodžio ir naudotojo vardo naudojimas kartu nurodo jūsų tapatybę. Žinote, kad būsite siejami su visais užregistruotais naudojant jūsų naudotojo vardą ir slaptažodį atliktais veiksmais. Todėl turite žinoti, kad privalote imtis atitinkamų saugos priemonių, užtikrinančių, kad jums priskirti naudotojo vardas ir slaptažodis būtų atskleisti tik įgaliotiesiems asmenims.

Sutinkate:

- nedelsiant pranešti Nikon apie bet kokį neteisėtą naudotojo vardo ar slaptažodžio naudojimą arba bet kokį kitą saugos pažeidimą ir

- užtikrinti, kad kaskart pasibaigus seansui atsijungsite nuo savo naudotojo vardo.

10. Bendroji informacija

Šias Naudojimo sąlygas Nikon gali bet kada pataisyti arba atnaujinti. Jums bus taikomos visos tokios pataisos, todėl turite periodiškai apsilankyti šiame puslapyje ir peržiūrėti tuo metu galiojančias Naudojimo sąlygas.

11. Galiojantys įstatymai

Šioms Naudojimosi sąlygoms turi būti taikoma ir jos turi būti sudaromos pagal Lietuvos teisę. Iš šių Naudojimosi sąlygu kylančius ginčus šalys turi teisę bendru sutarimu spręsti ne teismo tvarka, nepavykus susitarti, ginčai turi būti sprendžiami Lietuvos teismuose.

Adresai

NIKON UK LTD. EESTI FILIAAL

Pärnu mnt 15, Harju maakond,

EE-10141 Tallinn, Estonia

PVM moketojo numeris: EE101914299

Bendroves kodas: 14137441

https://store.nikon.lt/

Saugoma autorių teisių.

 

 

 Your previous queries:
Nieko nerasta. Bandykite dar kartą.
ZB1 Rebate Credit Memo